• 07 اسفند1396
  • 1 بازدید

معرفی HP ArcSight
ArcSight طراحی شده است تا به مشتریان کمک کند تهیدات امنیتی خود را شناسایی و اولویت بندی کنند، فعالیت های مرتبط با واکنش های رخدادهای امنیتی را دنبال کنند و همچنین فعالیت های مرتبط با استاندارها را ممیزی نمایند.
ادامه مطلب