جدول پارت نامبر لایسنس فایروال سیسکو سری FPR 4100

  • مدیر وب سایت
  • آخرین ویرایش در : 12 فوریه 2020

شرکت سورنا امکان تهیه و ارائه لایسنس فایروال سیسکو سری FPR 4100 در کمترین زمان ممکن و بهترین قیمت، به شما مشتریان گرامی را دارد.

توجه داشته باشید قیمت درج شده در جدول زیر قیمتهای رسمی شرکت سیسکو برای لایسنس قدیمی و لایسنس اسمارت می باشد. جهت دریافت قیمت مناسب با تخفیف بالا لطفا با ما در تماس باشید.

Part Number لایسنس فایروال سیسکو سری FPR 4100 به شرح زیر می باشد:

Cisco Firepower 4100 License

Price Description Part Number
$168,000.00 Cisco FPR4140 Threat Defense Malware Protection 5Y Subs L-FPR4140T-AMP-5Y
$42,000.00 Cisco FPR4140 Threat Defense Malware Protection 1Y Subs L-FPR4140T-AMP-1Y
$100,800.00 Cisco FPR4140 Threat Defense Malware Protection 3Y Subs L-FPR4140T-AMP-3Y
$30,000.00 Cisco FPR4120 Threat Defense Malware Protection 1Y Subs L-FPR4120T-AMP-1Y
$72,000.00 Cisco FPR4120 Threat Defense Malware Protection 3Y Subs L-FPR4120T-AMP-3Y
$120,000.00 Cisco FPR4120 Threat Defense Malware Protection 5Y Subs L-FPR4120T-AMP-5Y
$43,200.00 Cisco FPR4110 Threat Defense Malware Protection 3Y Subs L-FPR4110T-AMP-3Y
$72,000.00 Cisco FPR4110 Threat Defense Malware Protection 5Y Subs L-FPR4110T-AMP-5Y
$18,000.00 Cisco FPR4110 Threat Defense Malware Protection 1Y Subs L-FPR4110T-AMP-1Y
$184,800.00 Cisco FPR4140 Threat Defense Threat Protection 5Y Subs L-FPR4140T-T-5Y
$110,880.00 Cisco FPR4140 Threat Defense Threat Protection 3Y Subs L-FPR4140T-T-3Y
$37,500.00 Cisco FPR4120 Threat Defense Threat Protection 1Y Subs L-FPR4120T-T-1Y
$90,000.00 Cisco FPR4120 Threat Defense Threat Protection 3Y Subs L-FPR4120T-T-3Y
$149,995.00 Cisco FPR4120 Threat Defense Threat Protection 5Y Subs L-FPR4120T-T-5Y
$46,200.00 Cisco FPR4140 Threat Defense Threat Protection 1Y Subs L-FPR4140T-T-1Y
$89,995.00 Cisco FPR4110 Threat Defense Threat Protection 5Y Subs L-FPR4110T-T-5Y
$54,000.00 Cisco FPR4110 Threat Defense Threat Protection 3Y Subs L-FPR4110T-T-3Y
$22,500.00 Cisco FPR4110 Threat Defense Threat Protection 1Y Subs L-FPR4110T-T-1Y
$0.00 Cisco FPR4140 Threat Defense Threat Protection License L-FPR4140T-T
$0.00 Cisco FPR4120 Threat Defense Threat Protection License L-FPR4120T-T
$0.00 Cisco FPR4110 Threat Defense Threat Protection License L-FPR4110T-T
$74,970.00 Cisco FPR4140 Threat Defense Threat and URL 1Y Subs L-FPR4140T-TC-1Y
$179,925.00 Cisco FPR4140 Threat Defense Threat and URL 3Y Subs L-FPR4140T-TC-3Y
$299,875.00 Cisco FPR4140 Threat Defense Threat and URL 5Y Subs L-FPR4140T-TC-5Y
$137,700.00 Cisco FPR4120 Threat Defense Threat and URL 3Y Subs L-FPR4120T-TC-3Y
$229,495.00 Cisco FPR4120 Threat Defense Threat and URL 5Y Subs L-FPR4120T-TC-5Y
$57,375.00 Cisco FPR4120 Threat Defense Threat and URL 1Y Subs L-FPR4120T-TC-1Y
$137,695.00 Cisco FPR4110 Threat Defense Threat and URL 5Y Subs L-FPR4110T-TC-5Y
$34,425.00 Cisco FPR4110 Threat Defense Threat and URL 1Y Subs L-FPR4110T-TC-1Y
$82,620.00 Cisco FPR4110 Threat Defense Threat and URL 3Y Subs L-FPR4110T-TC-3Y
$0.00 Cisco FPR4140 Threat Defense Threat and URL License L-FPR4140T-TC
$0.00 Cisco FPR4120 Threat Defense Threat and URL License L-FPR4120T-TC
$0.00 Cisco FPR4110 Threat Defense Threat and URL License L-FPR4110T-TC
$74,970.00 Cisco FPR4140 Threat Defense Threat and Malware 1Y Subs L-FPR4140T-TM-1Y
$179,925.00 Cisco FPR4140 Threat Defense Threat and Malware 3Y Subs L-FPR4140T-TM-3Y
$299,875.00 Cisco FPR4140 Threat Defense Threat and Malware 5Y Subs L-FPR4140T-TM-5Y
$137,695.00 Cisco FPR4110 Threat Defense Threat and Malware 5Y Subs L-FPR4110T-TM-5Y
$34,425.00 Cisco FPR4110 Threat Defense Threat and Malware 1Y Subs L-FPR4110T-TM-1Y
$82,620.00 Cisco FPR4110 Threat Defense Threat and Malware 3Y Subs L-FPR4110T-TM-3Y
$0.00 Cisco FPR4140 Threat Defense Threat and Malware License L-FPR4140T-TM
$0.00 Cisco FPR4120 Threat Defense Threat and Malware License L-FPR4120T-TM
$0.00 Cisco FPR4110 Threat Defense Threat and Malware License L-FPR4110T-TM
$168,000.00 Cisco FPR4140 Threat Defense URL Filtering 5Y Subs L-FPR4140T-URL-5Y
$42,000.00 Cisco FPR4140 Threat Defense URL Filtering 1Y Subs L-FPR4140T-URL-1Y
$100,800.00 Cisco FPR4140 Threat Defense URL Filtering 3Y Subs L-FPR4140T-URL-3Y
$57,375.00 Cisco FPR4120 Threat Defense Threat and Malware 1Y Subs L-FPR4120T-TM-1Y
$137,700.00 Cisco FPR4120 Threat Defense Threat and Malware 3Y Subs L-FPR4120T-TM-3Y
$229,495.00 Cisco FPR4120 Threat Defense Threat and Malware 5Y Subs L-FPR4120T-TM-5Y
$72,000.00 Cisco FPR4120 Threat Defense URL Filtering 3Y Subs L-FPR4120T-URL-3Y
$120,000.00 Cisco FPR4120 Threat Defense URL Filtering 5Y Subs L-FPR4120T-URL-5Y
$30,000.00 Cisco FPR4120 Threat Defense URL Filtering 1Y Subs L-FPR4120T-URL-1Y
$72,000.00 Cisco FPR4110 Threat Defense URL Filtering 5Y Subs L-FPR4110T-URL-5Y
$18,000.00 Cisco FPR4110 Threat Defense URL Filtering 1Y Subs L-FPR4110T-URL-1Y
$43,200.00 Cisco FPR4110 Threat Defense URL Filtering 3Y Subs L-FPR4110T-URL-3Y
$0.00 Cisco FPR4140 Threat Defense URL Filtering License L-FPR4140T-URL
$0.00 Cisco FPR4120 Threat Defense URL Filtering License L-FPR4120T-URL
$0.00 Cisco FPR4110 Threat Defense URL Filtering License L-FPR4110T-URL
$265,605.00 Cisco FPR4140 Threat Defense Threat, Malware and URL 3Y Subs L-FPR4140T-TMC-3Y
$442,670.00 Cisco FPR4140 Threat Defense Threat, Malware and URL 5Y Subs L-FPR4140T-TMC-5Y
$110,670.00 Cisco FPR4140 Threat Defense Threat, Malware and URL 1Y Subs L-FPR4140T-TMC-1Y
$198,895.00 Cisco FPR4120 Threat Defense Threat, Malware and URL 3Y Subs L-FPR4120T-TMC-3Y
$331,490.00 Cisco FPR4120 Threat Defense Threat, Malware and URL 5Y Subs L-FPR4120T-TMC-5Y
$82,875.00 Cisco FPR4120 Threat Defense Threat, Malware and URL 1Y Subs L-FPR4120T-TMC-1Y
$49,725.00 Cisco FPR4110 Threat Defense Threat, Malware and URL 1Y Subs L-FPR4110T-TMC-1Y
$119,335.00 Cisco FPR4110 Threat Defense Threat, Malware and URL 3Y Subs L-FPR4110T-TMC-3Y
$198,890.00 Cisco FPR4110 Threat Defense Threat, Malware and URL 5Y Subs L-FPR4110T-TMC-5Y
$0.00 Cisco FPR4140 Threat Defense Threat, Malware and URL License L-FPR4140T-TMC
$0.00 Cisco FPR4120 Threat Defense Threat, Malware and URL License L-FPR4120T-TMC
$0.00 Cisco FPR4110 Threat Defense Threat, Malware and URL License L-FPR4110T-TMC
$0.00 Cisco FPR4110 Threat Defense Malware Protection License L-FPR4110T-AMP
$0.00 Cisco FPR4140 Threat Defense Malware Protection License L-FPR4140T-AMP
$0.00 Cisco FPR4120 Threat Defense Malware Protection License L-FPR4120T-AMP
$5,495.00 Cisco Firepower 4100 – Add 10 Security Context Licenses L-FPR4K-ASASC-10
$0.00 Cisco Firepower 4100 Strong Encryption (3DES/AES) L-FPR4K-ENC-K9
$0.00 Cisco Firepower 4100 Standard ASA License L-FPR4100-ASA
$19,995.00 License to add Carrier Security to ASA on Firepower 4100 L-FPR4K-ASA-CAR
$55,195.00 License to Enable 230 Security Contexts, Firepower 4K Series L-FPR4K-ASASC-230
$59,995.00 License to Enable 250 Security Contexts, Firepower 4K Series L-FPR4K-ASASC-250
$49,995.00 Cisco Firepower 4100 Universal PLR ASA license L-FPR4K-ASA-PU-K9
$5,000.00 Cisco Defense Orchestrator for Firepower 4100 1yr subscr L-FPR4100-P-1Y
$10,800.00 Cisco Defense Orchestrator for Firepower 4100 3yr subscr L-FPR4100-P-3Y
$18,000.00 Cisco Defense Orchestrator for Firepower 4100 5yr subscr L-FPR4100-P-5Y
$0.00 Cisco Defense Orchestrator for Firepower 4100 Series L-FPR4100-P
$0.00 Cisco Firepower 4100 Universal PLR ASA base license L-FPR4K-ASA-BPU
$50,000.00 Cisco FPR4150 Threat Defense Malware Protection 1Y Subs L-FPR4150T-AMP-1Y
$120,000.00 Cisco FPR4150 Threat Defense Malware Protection 3Y Subs L-FPR4150T-AMP-3Y
$200,000.00 Cisco FPR4150 Threat Defense Malware Protection 5Y Subs L-FPR4150T-AMP-5Y
$0.00 Cisco FPR4150 Threat Defense Malware Protection License L-FPR4150T-AMP
$55,000.00 Cisco FPR4150 Threat Defense Threat Protection 1Y Subs L-FPR4150T-T-1Y
$132,000.00 Cisco FPR4150 Threat Defense Threat Protection 3Y Subs L-FPR4150T-T-3Y
$220,000.00 Cisco FPR4150 Threat Defense Threat Protection 5Y Subs L-FPR4150T-T-5Y
$0.00 Cisco FPR4150 Threat Defense Threat Protection License L-FPR4150T-T
$89,250.00 Cisco FPR4150 Threat Defense Threat and URL 1Y Subs L-FPR4150T-TC-1Y
$214,200.00 Cisco FPR4150 Threat Defense Threat and URL 3Y Subs L-FPR4150T-TC-3Y
$356,995.00 Cisco FPR4150 Threat Defense Threat and URL 5Y Subs L-FPR4150T-TC-5Y
$0.00 Cisco FPR4150 Threat Defense Threat and URL License L-FPR4150T-TC
$89,250.00 Cisco FPR4150 Threat Defense Threat and Malware 1Y Subs L-FPR4150T-TM-1Y
$214,200.00 Cisco FPR4150 Threat Defense Threat and Malware 3Y Subs L-FPR4150T-TM-3Y
$356,995.00 Cisco FPR4150 Threat Defense Threat and Malware 5Y Subs L-FPR4150T-TM-5Y
$0.00 Cisco FPR4150 Threat Defense Threat and Malware License L-FPR4150T-TM
$131,750.00 Cisco FPR4150 Threat Defense Threat, Malware and URL 1Y Subs L-FPR4150T-TMC-1Y
$316,195.00 Cisco FPR4150 Threat Defense Threat, Malware and URL 3Y Subs L-FPR4150T-TMC-3Y
$526,990.00 Cisco FPR4150 Threat Defense Threat, Malware and URL 5Y Subs L-FPR4150T-TMC-5Y
$0.00 Cisco FPR4150 Threat Defense Threat, Malware and URL License L-FPR4150T-TMC
$50,000.00 Cisco FPR4150 Threat Defense URL Filtering 1Y Subs L-FPR4150T-URL-1Y
$120,000.00 Cisco FPR4150 Threat Defense URL Filtering 3Y Subs L-FPR4150T-URL-3Y
$200,000.00 Cisco FPR4150 Threat Defense URL Filtering 5Y Subs L-FPR4150T-URL-5Y
$0.00 Cisco FPR4150 Threat Defense URL Filtering License L-FPR4150T-URL
$0.00 High Value Support for FPR4110 L-FPR4110-HVS
$0.00 HVS for incremental FPR4110 Subscription Licenses L-FPR4110-HVS-INC
$0.00 HVS for initial FPR4110 Subscription Licenses L-FPR4110-HVS-MIN
$0.00 High Value Support for FPR4120 L-FPR4120-HVS
$0.00 HVS for incremental FPR4120 Subscription Licenses L-FPR4120-HVS-INC
$0.00 HVS for initial FPR4120 Subscription Licenses L-FPR4120-HVS-MIN
$0.00 High Value Support for FPR4140 L-FPR4140-HVS
$0.00 HVS for incremental FPR4140 Subscription Licenses L-FPR4140-HVS-INC
$0.00 HVS for initial FPR4140 Subscription Licenses L-FPR4140-HVS-MIN
$0.00 High Value Support for FPR4150 L-FPR4150-HVS
$0.00 HVS for incremental FPR4150 Subscription Licenses L-FPR4150-HVS-INC
$0.00 HVS for initial FPR4150 Subscription Licenses L-FPR4150-HVS-MIN
$0.00 Cisco FPR4145 Threat Defense Threat and URL License L-FPR4145T-TC
$0.00 Cisco FPR4145 Threat Defense URL Filtering License L-FPR4145T-URL
$0.00 Cisco FPR4115 Threat Defense Threat and Malware License L-FPR4115T-TM
$0.00 Cisco FPR4145 Threat Defense Threat and Malware License L-FPR4145T-TM
$0.00 Cisco FPR4145 Threat Defense Threat, Malware and URL License L-FPR4145T-TMC
$0.00 Cisco FPR4125 Threat Defense Threat, Malware and URL License L-FPR4125T-TMC
$0.00 Cisco FPR4145 Threat Defense Threat Protection License L-FPR4145T-T
$0.00 Cisco FPR4115 Threat Defense Threat, Malware and URL License L-FPR4115T-TMC
$66,300.00 Cisco FPR4115 Threat Defense Threat, Malware and URL 1Y Subs L-FPR4115T-TMC-1Y
$0.00 Cisco FPR4115 Threat Defense Threat Protection License L-FPR4115T-T
$0.00 Cisco FPR4115 Threat Defense Malware Protection License L-FPR4115T-AMP
$159,113.00 Cisco FPR4115 Threat Defense Threat, Malware and URL 3Y Subs L-FPR4115T-TMC-3Y
$0.00 Cisco FPR4115 Threat Defense URL Filtering License L-FPR4115T-URL
$0.00 Cisco FPR4115 Threat Defense Threat and URL License L-FPR4115T-TC
$265,189.00 Cisco FPR4115 Threat Defense Threat, Malware and URL 5Y Subs L-FPR4115T-TMC-5Y
$0.00 Cisco FPR4145 Threat Defense Malware Protection License L-FPR4145T-AMP
$0.00 Cisco FPR4125 Threat Defense Threat and Malware License L-FPR4125T-TM
$0.00 Cisco FPR4125 Threat Defense URL Filtering License L-FPR4125T-URL
$331,493.00 Cisco FPR4145 Threat Defense Threat, Malware and URL 3Y Subs L-FPR4145T-TMC-3Y
$0.00 SWS for initial FPR4145 Subscription Licenses L-FPR4145-HVS-MIN
$0.00 SWS for incremental FPR4145 Subscription Licenses L-FPR4145-HVS-INC
$0.00 SWS for initial FPR4125 Subscription Licenses L-FPR4125-HVS-MIN
$0.00 SWS for incremental FPR4125 Subscription Licenses L-FPR4125-HVS-INC
$0.00 SWS for initial FPR4115 Subscription Licenses L-FPR4115-HVS-MIN
$0.00 SWS for incremental FPR4115 Subscription Licenses L-FPR4115-HVS-INC
$0.00 Software Support for FPR4145 L-FPR4145-HVS
$0.00 Software Support for FPR4115 L-FPR4115-HVS
$0.00 Software Support for FPR4125 L-FPR4125-HVS

هم اکنون تماس بگیرید

جهت اطلاع از قیمت و نحوه دریافت لایسنس ها از طریق فرم استعلام قیمت، با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید.