جدول پارت نامبر لایسنس فایروال سیسکو سری FPR 9300

  • مدیر وب سایت
  • آخرین ویرایش در : 12 فوریه 2020

شرکت سورنا امکان تهیه و ارائه لایسنس فایروال سیسکو سری FPR 9300 در کمترین زمان ممکن و بهترین قیمت، به شما مشتریان گرامی را دارد.

توجه داشته باشید قیمت درج شده در جدول زیر قیمتهای رسمی شرکت سیسکو برای لایسنس قدیمی و لایسنس اسمارت می باشد. جهت دریافت قیمت مناسب با تخفیف بالا لطفا با ما در تماس باشید.

Part Number لایسنس فایروال سیسکو سری FPR 9300 به شرح زیر می باشد:

Cisco Firepower 9300 License

Price Description Part Number
$7,495.00 License to add 10 Security Contexts to ASA in Firepower 9000 L-FPR9K-ASA-SC-10
$7,495.00 License to add 10 Security Contexts to ASA in Firepower 9000 L-FPR9K-ASA-SC-10
$0.00 License to enable strong encryption in ASA running on F9K L-FPR9K-ASAENCR-K9
$0.00 License to run Standard ASA on a Firepower 9300 module L-FPR9K-ASA
$0.00 License to run Firepower Threat Defense on Firepower 9300 L-FPR9K-TD-BASE
$0.00 Cisco FPR9K SM-36 Threat Defense Threat, Malware and URL Lic L-FPR9K-36T-TMC
$0.00 Cisco FPR9K SM-24 Threat Defense URL Filtering License L-FPR9K-24T-URL
$0.00 Cisco FPR9K SM-24 Threat Defense Malware Protection License L-FPR9K-24T-AMP
$0.00 Cisco FPR9K SM-36 Threat Defense Malware Protection License L-FPR9K-36T-AMP
$0.00 Cisco FPR9K SM-36 Threat Defense Threat Protection License L-FPR9K-36T-T
$0.00 Cisco FPR9K SM-24 Threat Defense Threat and Malware License L-FPR9K-24T-TM
$0.00 Cisco FPR9K SM-36 Threat Defense Threat and URL License L-FPR9K-36T-TC
$0.00 Cisco FPR9K SM-24 Threat Defense Threat, Malware and URL Lic L-FPR9K-24T-TMC
$0.00 Cisco FPR9K SM-24 Threat Defense Threat and URL License L-FPR9K-24T-TC
$0.00 Cisco FPR9K SM-36 Threat Defense URL Filtering License L-FPR9K-36T-URL
$0.00 Cisco FPR9K SM-24 Threat Defense Threat Protection License L-FPR9K-24T-T
$0.00 Cisco FPR9K SM-36 Threat Defense Threat and Malware License L-FPR9K-36T-TM
$0.00 Cisco FPR9K SM-44 Threat Defense Malware Protection License L-FPR9K-44T-AMP
$0.00 Cisco FPR9K SM-44 Threat Defense Threat Protection License L-FPR9K-44T-T
$0.00 Cisco FPR9K SM-44 Threat Defense Threat and URL License L-FPR9K-44T-TC
$0.00 Cisco FPR9K SM-44 Threat Defense Threat and Malware License L-FPR9K-44T-TM
$0.00 Cisco FPR9K SM-44 Threat Defense Threat, Malware and URL Lic L-FPR9K-44T-TMC
$0.00 Cisco FPR9K SM-44 Threat Defense URL Filtering License L-FPR9K-44T-URL
$29,995.00 Cisco FPR9K SM-24 Threat Defense Threat Protection 1Y Subs L-FPR9K-24T-T-1Y
$50,995.00 Cisco FPR9K SM-24 Threat Defense Threat and URL 1Y Subs L-FPR9K-24T-TC-1Y
$122,395.00 Cisco FPR9K SM-24 Threat Defense Threat and URL 3Y Subs L-FPR9K-24T-TC-3Y
$203,985.00 Cisco FPR9K SM-24 Threat Defense Threat and URL 5Y Subs L-FPR9K-24T-TC-5Y
$76,495.00 Cisco FPR9K SM-24 Threat Defense Threat, Malware, URL 1Y Sub L-FPR9K-24T-TMC-1Y
$183,595.00 Cisco FPR9K SM-24 Threat Defense Threat, Malware, URL 3Y Sub L-FPR9K-24T-TMC-3Y
$305,995.00 Cisco FPR9K SM-24 Threat Defense Threat, Malware, URL 5Y Sub L-FPR9K-24T-TMC-5Y
$114,745.00 Cisco FPR9K SM-36 Threat Defense Threat, Malware, URL 1Y Sub L-FPR9K-36T-TMC-1Y
$275,395.00 Cisco FPR9K SM-36 Threat Defense Threat, Malware, URL 3Y Sub L-FPR9K-36T-TMC-3Y
$458,995.00 Cisco FPR9K SM-36 Threat Defense Threat, Malware, URL 5Y Sub L-FPR9K-36T-TMC-5Y
$52,495.00 Cisco FPR9K SM-44 Threat Defense Threat Protection 1Y Subs L-FPR9K-44T-T-1Y
$125,995.00 Cisco FPR9K SM-44 Threat Defense Threat Protection 3Y Subs L-FPR9K-44T-T-3Y
$209,995.00 Cisco FPR9K SM-44 Threat Defense Threat Protection 5Y Subs L-FPR9K-44T-T-5Y
$89,245.00 Cisco FPR9K SM-44 Threat Defense Threat and URL 1Y Subs L-FPR9K-44T-TC-1Y
$214,195.00 Cisco FPR9K SM-44 Threat Defense Threat and URL 3Y Subs L-FPR9K-44T-TC-3Y
$356,995.00 Cisco FPR9K SM-44 Threat Defense Threat and URL 5Y Subs L-FPR9K-44T-TC-5Y
$133,865.00 Cisco FPR9K SM-44 Threat Defense Threat, Malware, URL 1Y Sub L-FPR9K-44T-TMC-1Y
$321,295.00 Cisco FPR9K SM-44 Threat Defense Threat, Malware, URL 3Y Sub L-FPR9K-44T-TMC-3Y
$535,495.00 Cisco FPR9K SM-44 Threat Defense Threat, Malware, URL 5Y Sub L-FPR9K-44T-TMC-5Y
$52,495.00 Cisco FPR9K SM-44 Threat Defense URL Filtering 1Y Subs L-FPR9K-44T-URL-1Y
$125,995.00 Cisco FPR9K SM-44 Threat Defense URL Filtering 3Y Subs L-FPR9K-44T-URL-3Y
$209,995.00 Cisco FPR9K SM-44 Threat Defense URL Filtering 5Y Subs L-FPR9K-44T-URL-5Y
$71,995.00 Cisco FPR9K SM-24 Threat Defense Threat Protection 3Y Subs L-FPR9K-24T-T-3Y
$119,995.00 Cisco FPR9K SM-24 Threat Defense Threat Protection 5Y Subs L-FPR9K-24T-T-5Y
$29,995.00 Cisco FPR9K SM-24 Threat Defense URL Filtering 1Y Subs L-FPR9K-24T-URL-1Y
$71,995.00 Cisco FPR9K SM-24 Threat Defense URL Filtering 3Y Subs L-FPR9K-24T-URL-3Y
$119,995.00 Cisco FPR9K SM-24 Threat Defense URL Filtering 5Y Subs L-FPR9K-24T-URL-5Y
$44,995.00 Cisco FPR9K SM-36 Threat Defense Threat Protection 1Y Subs L-FPR9K-36T-T-1Y
$107,995.00 Cisco FPR9K SM-36 Threat Defense Threat Protection 3Y Subs L-FPR9K-36T-T-3Y
$179,995.00 Cisco FPR9K SM-36 Threat Defense Threat Protection 5Y Subs L-FPR9K-36T-T-5Y
$76,495.00 Cisco FPR9K SM-36 Threat Defense Threat and URL 1Y Subs L-FPR9K-36T-TC-1Y
$183,595.00 Cisco FPR9K SM-36 Threat Defense Threat and URL 3Y Subs L-FPR9K-36T-TC-3Y
$305,995.00 Cisco FPR9K SM-36 Threat Defense Threat and URL 5Y Subs L-FPR9K-36T-TC-5Y
$44,995.00 Cisco FPR9K SM-36 Threat Defense URL Filtering 1Y Subs L-FPR9K-36T-URL-1Y
$107,995.00 Cisco FPR9K SM-36 Threat Defense URL Filtering 3Y Subs L-FPR9K-36T-URL-3Y
$179,995.00 Cisco FPR9K SM-36 Threat Defense URL Filtering 5Y Subs L-FPR9K-36T-URL-5Y
$50,995.00 Cisco FPR9K SM-24 Threat Defense Threat and Malware 1Y Subs L-FPR9K-24T-TM-1Y
$122,395.00 Cisco FPR9K SM-24 Threat Defense Threat and Malware 3Y Subs L-FPR9K-24T-TM-3Y
$203,995.00 Cisco FPR9K SM-24 Threat Defense Threat and Malware 5Y Subs L-FPR9K-24T-TM-5Y
$76,495.00 Cisco FPR9K SM-36 Threat Defense Threat and Malware 1Y Subs L-FPR9K-36T-TM-1Y
$183,595.00 Cisco FPR9K SM-36 Threat Defense Threat and Malware 3Y Subs L-FPR9K-36T-TM-3Y
$305,995.00 Cisco FPR9K SM-36 Threat Defense Threat and Malware 5Y Subs L-FPR9K-36T-TM-5Y
$89,245.00 Cisco FPR9K SM-44 Threat Defense Threat and Malware 1Y Subs L-FPR9K-44T-TM-1Y
$214,195.00 Cisco FPR9K SM-44 Threat Defense Threat and Malware 3Y Subs L-FPR9K-44T-TM-3Y
$356,995.00 Cisco FPR9K SM-44 Threat Defense Threat and Malware 5Y Subs L-FPR9K-44T-TM-5Y
$29,995.00 Cisco FPR9K SM-24 Threat Defense Malware Protection 1Y Subs L-FPR9K-24T-AMP-1Y
$71,995.00 Cisco FPR9K SM-24 Threat Defense Malware Protection 3Y Subs L-FPR9K-24T-AMP-3Y
$119,995.00 Cisco FPR9K SM-24 Threat Defense Malware Protection 5Y Subs L-FPR9K-24T-AMP-5Y
$44,995.00 Cisco FPR9K SM-36 Threat Defense Malware Protection 1Y Subs L-FPR9K-36T-AMP-1Y
$107,995.00 Cisco FPR9K SM-36 Threat Defense Malware Protection 3Y Subs L-FPR9K-36T-AMP-3Y
$179,995.00 Cisco FPR9K SM-36 Threat Defense Malware Protection 5Y Subs L-FPR9K-36T-AMP-5Y
$52,495.00 Cisco FPR9K SM-44 Threat Defense Malware Protection 1Y Subs L-FPR9K-44T-AMP-1Y
$125,995.00 Cisco FPR9K SM-44 Threat Defense Malware Protection 3Y Subs L-FPR9K-44T-AMP-3Y
$209,995.00 Cisco FPR9K SM-44 Threat Defense Malware Protection 5Y Subs L-FPR9K-44T-AMP-5Y
$0.00 High Value Support for FPR9K-SM24 L-FPR9K-SM24-HVS
$0.00 High Value Support for FPR9K-SM36 L-FPR9K-SM36-HVS
$0.00 High Value Support for FPR9K-SM44 L-FPR9K-SM44-HVS
$0.00 HVS for incremental FPR9K-SM24 Subscription Licenses L-FPR9K24-HVS-INC
$0.00 HVS for initial FPR9K-SM24 Subscription Licenses L-FPR9K24-HVS-MIN
$0.00 HVS for incremental FPR9K-SM36 Subscription Licenses L-FPR9K36-HVS-INC
$0.00 HVS for initial FPR9K-SM36 Subscription Licenses L-FPR9K36-HVS-MIN
$0.00 HVS for incremental FPR9K-SM44 Subscription Licenses L-FPR9K44-HVS-INC
$0.00 HVS for initial FPR9K-SM44 Subscription Licenses L-FPR9K44-HVS-MIN
$0.00 Cisco FPR9K SM-56 Threat Defense Threat, Malware and URL Lic L-FPR9K-56T-TMC
$0.00 Cisco FPR9K SM-56 Threat Defense URL Filtering License L-FPR9K-56T-URL
$0.00 Cisco FPR9K SM-56 Threat Defense Threat and Malware License L-FPR9K-56T-TM
$0.00 Cisco FPR9K SM-56 Threat Defense Threat and URL License L-FPR9K-56T-TC
$0.00 Cisco FPR9K SM-56 Threat Defense Malware Protection License L-FPR9K-56T-AMP
$0.00 Cisco FPR9K SM-56 Threat Defense Threat Protection License L-FPR9K-56T-T
$0.00 SWS for initial FP9K56 Subscription Licenses L-FPR9K56-HVS-MIN
$0.00 SWS for initial FPR9K40 Subscription Licenses L-FPR9K40-HVS-MIN
$0.00 SWS for incremental FPR9K48 Subscription Licenses L-FPR9K48-HVS-INC
$0.00 SWS for incremental FPR9K56 Subscription Licenses L-FPR9K56-HVS-INC
$0.00 SWS for initial FPR9K48 Subscription Licenses L-FPR9K48-HVS-MIN
$0.00 SWS for incremental FPR9K40 Subscription Licenses L-FPR9K40-HVS-INC
$0.00 Software Support for FPR9K SM-40 L-FPR9K-SM40-HVS
$0.00 Software Support for FPR9K SM-56 L-FPR9K-SM56-HVS
$0.00 Software Support for FPR9K SM-48 L-FPR9K-SM48-HVS

هم اکنون تماس بگیرید

جهت اطلاع از قیمت و نحوه دریافت لایسنس ها از طریق فرم استعلام قیمت، با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید.