SolarWinds LEM

  • مدیر وب سایت
  • 23:21
  • 107 بازدید

Solarwinds Log & Event Manager
فایل های Log شما تا کنون به این اندازه مرتب و حاوی اطلاعات نبوده اند!

5

این نرم افزار جدیدترین عضو خانواده SolarWinds می باشد که براساس تکنولوژی TriGeo تولید شده است. این محصول قدرتمند با تلفیق تحلیل بلادرنگ لاگهای تولید شده، ارتباطات بین وقایع و امکان جستجوی اختصاصی امکان مشاهده، کنترل و تامین امنیت را فراهم آورده است. راه اندازی و کاربری این نرم افزار بسیار آسان بوده ضمن تامین مجموعه گزارشات غنی و امکان تحلیل و مدیریت لاگها و وقایع شما را از نرم افزارهای گران قیمت و راه حل های پیچیده بی نیاز می سازد.