SolarWinds NTA

  • مدیر وب سایت
  • 23:11
  • 92 بازدید

Solarwinds NetFlow Traffic Analyzer
پهنای باند کاربران پرمصرف را کنترل کنید.

نیم نگاهی به محصولات شرکت SolarWinds

عملکرد شبکه شما تحت تاثیر فعالیت کاربران قرار دارد. ممکن است شما از کاربران بخواهید تا به منظور بهبود عملکرد شبکه میزان دانلود خود را کاهش دهند ولی معمولاً پاسخ مناسبی نگرفته باشید. حتی ممکن است از این رو شما به دلیل کارایی پایین شبکه از سوی مدیران سازمان مورد بازخواست قرار گرفته باشید. نگران نباشید، SolarWinds راه حل مناسبی برای شما دارد. نرم افزار Orion NetFlow Traffic Analyzer (NTA) شما را قادر می سازد تا اطلاعات و آنالیز مفیدی در خصوص محتوای ترافیک شبکه داشته و اعداد و ارقام حاصل را به نمودارهای قابل فهم و جداولی که نشان می دهد پهنای باند شبکه توسط چه کسی و به چه منظوری مورد استفاده واقع شده است تبدیل نمایید. همچنین با استفاده از ابزار CBQoS شما مطمئن خواهید بود که طبق سیاست های اعمال شده بالاترین اولویت در استفاده از پهنای باند به ترافیک حیاتی سازمان اختصاص یافته است. این نرم افزار به شما کمک خواهد کرد تا یک دید وسیع از ترافیک شبکه خود داشته و با شناسایی گلوگاه ها، میزان استفاده کاربران پرمصرف را کنترل نمایید.