• 09 بهمن1396
  • 169 بازدید

Cisco Prime License List
Prime Infrastructure License  L-MGMT3X-AP-K9 Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS and APIC-EM Lic, 1 AP L-MGMT3X-2K-K9 Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF,AS and APIC-EM Lic, 1 Catalyst 2K L-MGMT3X-3K-K9 Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF,AS and APIC-EM Lic, 1 Cat 3K L-MGMT3X-4K-K9 Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF,AS and APIC-EM Lic, 1 Cat 4K […]
ادامه مطلب
  • 07 دی1396
  • 382 بازدید

Cisco Prime Infrastructure
سیسکو پرایم – Cisco Prime با وابستگی روز افزون سازمانها به شبکه های رایانهای، اهمیت شبکه های محلی و گسترده هر روزه بیشتر شده و در نتیجه دسترسپذیری آنها مبدل به امری حیاتی گردیده است. بطوری که هرگاه قسمتی از شبکه دچار مشکل شود، حتماً تعدادی از کاربران امکان انجام وظایف محوله را ندارند. کارشناسان […]
ادامه مطلب